De voorzitter van Stichting Personal Service Dogs heeft ons gevraagd onderstaand bericht te delen ter kennisgeving. Mochten er vragen of reacties zijn, laat het ons weten via ons e-mailadres: stichting@gebruikersassistentiehonden.nl

*****************************

Geachte heer, mevrouw,

In maart 2023 is door Personal Service Dogs Instituut B.V. en Personal Service Dogs een mail verzonden aan cliënten van Stichting Personal Service Dogs. Deze mail is door het Instituut op persoonlijke titel verzonden, zonder de Stichting daarvan vooraf in kennis te stellen.

Tekst mail Instituut:

Beste client,

Deze e-mail bevat belangrijke informatie, lees deze daarom aandachtig door!

Sinds 2005 is onze doelstelling om mensen te helpen door ondersteuning van een hulphond.

Vanaf 2015 heb ik (Mynouk) mij ook hard gemaakt om deze doelstelling voort te zetten. Ik ben daarom heel trots op wat mijn ouders hebben neergezet en dat ik de kans kreeg om dit mooie familiebedrijf voort te zetten. Met ups en downs maar altijd sterker uit de strijd, tenminste dat had ik altijd gehoopt.

Met pijn in ons hart moeten wij jullie mededelen dat het instituut haar werk niet kan voortzetten.

De afgelopen 2 jaar loopt de samenwerking tussen instituut en stichting Personal Service Dogs erg stroef. Wij hebben de afgelopen 2 jaar geprobeerd om positief naar de toekomst te kijken en te kijken waar onze mogelijkheden lagen. Helaas hebben wij kortgeleden moeten concluderen dat de situatie zoals hij nu is, niet meer werkbaar is voor ons als instituut.

Wij kunnen niet ingaan op de inhoud van de situatie maar wij kunnen wel kenbaar maken dat wij dit niet zo hadden gewild.

Stichting Personal Service Dogs heeft de contracten met de zorgverzekeraars, dit houdt in dat je als client nog steeds geholpen wordt door de stichting, daarvoor kunnen je rechtstreeks contact opnemen met:

Naar aanleiding van deze mail en bezorgde vragen en reacties hechten wij er waarde aan eventueel ontstane misverstanden weg te nemen.

Over de uitvoering van de tussen onze Stichting en het Instituut gemaakte afspraken is een verschil van inzicht ontstaan. Naar onze mening even onterecht als onnodig. Wij hebben onze visie duidelijk en gemotiveerd aan het Instituut kenbaar gemaakt en aangedrongen op onverkorte nakoming van de destijds gemaakte afspraken. Zowel op zich maar in het bijzonder in het belang van allen die gebaat en betrokken zijn bij de hulphonden.

Met inachtneming van het bovenstaande gaan wij dan ook uit van de voortzetting van de samenwerking tussen onze Stichting en het Instituut. Mocht een voorzetting van de samenwerking zoals die door onze Stichting wordt nagestreefd niet, althans niet langer mogelijk blijken te zijn, dan zullen wij u daarvan alsook van eventuele andere ontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

In het vertrouwen u hiermede vooralsnog naar behoren te hebben geïnformeerd, teken ik,

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Henk van Wijk
Voorzitter
Stichting Personal Service Dogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *