Privacyverklaring

Stichting Gebruikers Assistentiehonden hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

Privacyverklaring van Stichting Gebruikers Assistentiehonden

Stichting Gebruikers Assistentiehonden verwerkt persoonsgegevens, maar gebruikt geen cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Stichting Gebruikers Assistentiehonden en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting Gebruikers Assistentiehonden gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Gebruikers Assistentiehonden vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, sympathisanten, donateurs, medewerkers en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

 

Verantwoordelijke

Stichting Gebruikers Assistentiehonden is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:

Stichting Gebruikers Assistentiehonden

Van Kinsbergenstraat 11

2901BA  Capelle aan den IJssel

info@stichtingga.nl

Tel.: 010 – 203 6028

 

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Gebruikers Assistentiehonden jouw persoonsgegevens?

Het doel van Stichting Gebruikers Assistentiehonden is om diensten te bieden op de terreinen van maatschappelijke belangen aan mensen die op deze diensten zijn aangewezen. Stichting Gebruikers Assistentiehonden realiseert dit doel door inzet van vrijwilligers.

Stichting Gebruikers Assistentiehonden verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

  • het aanbieden van diensten
  • onze bedrijfsvoering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting Gebruikers Assistentiehonden verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Gebruikers Assistentiehonden en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Gebruikers Assistentiehonden jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen jouw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Gebruikers Assistentiehonden?

Stichting Gebruikers Assistentiehonden verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);

telefoonnummer;

leeftijd of geboortedatum;

geslacht;

e-mailadres;

zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld;

Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van een gesprek opgeslagen).

 

Hoe zorgt Stichting Gebruikers Assistentiehonden voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting Gebruikers Assistentiehonden gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt Stichting Gebruikers Assistentiehonden passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Gebruikers Assistentiehonden deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Gebruikers Assistentiehonden passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Stichting Gebruikers Assistentiehonden neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Gebruikers Assistentiehonden kan jouw (persoons)gegevens alleen met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Stichting Gebruikers Assistentiehonden verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering). 

 

Datalekken

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene.

 

Bewaartermijnen

Stichting Gebruikers Assistentiehonden bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Adresgegevens die zijn doorgegeven om bijvoorbeeld vuurwerkposters of stickers te versturen worden na het versturen niet bewaard. 

 

Inzage, correctie, verwijdering, intrekking toestemming verwerking en overdragen van gegevens 

Alle betrokkenen hebben het recht hun gegevens in te zien en zo nodig te laten wijzigen of verwijderen of u kunt een eerder gegeven toestemming voor een bepaald gebruik intrekken. U hebt ook het recht de gegevens te laten vernietigen (het recht om vergeten te worden). U kunt uw gegevens bij ons opvragen, per voorkeur via mail info@stichtingga.nl.

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Website 

Op de website van Stichting Gebruikers Assistentiehonden staan links naar andere websites. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.  

Stichting Gebruikers Assistentiehonden maakt geen gebruik van cookies.

 

Betaalgegevens website

Op de website van Stichting Gebruikers Assistentiehonden staat een mogelijkheid om geld te doneren. U wordt daarbij doorgeleid naar de website van Geef.nl. Zij verzorgen de betaling. Je kunt kiezen anoniem te betalen of uw gegevens achter te laten. Zij zijn voor die gegevens verantwoordelijk en je kunt daarvoor hun privacyverklaring lezen. Zodra de gegevens worden doorgekoppeld naar ons zijn wij weer verantwoordelijk. Wij krijgen uitsluitend de gegevens die je invult in het formulier op Geef.nl en pas dan als je aanvinkt dat je daarvoor toestemming geeft.

 

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, bij voorkeur via info@stichtingga.nl. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2020.

Stichting Gebruikers Assistentiehonden behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.