Huishoudelijk Reglement

Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld waarin is vastgelegd hoe het bestuur en de Stichting Gebruikers Assistentiehonden handelen en welke afspraken er zijn gemaakt.
Het reglement wordt jaarlijks door het bestuur tegen het licht gehouden en eventueel gewijzigd.

 

Huishoudelijk reglement

 1. Het bestuur van de Stichting Gebruikers Assistentiehonden (hierna te noemen Stichting) bestaat
  uit een oneven aantal leden, namelijk uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
  De bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde tijd en vormen samen het dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur vergadert minstens 1 x per half jaar en wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of
  een bestuurslid daartoe schriftelijk een verzoek aan de voorzitter richt.
 3. Het bestuur werkt met democratische stemmingen welke mondeling plaatsvinden, tenzij de
  voorzitter dit anders beslist.
  Bij gelijke stemming heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
 4. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders
  voortvloeit.
  De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van
  het dagelijks bestuur.
 5. De stichting kan aan ander een volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te
  vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
 6. Het bestuur is bevoegd een of meerdere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen
  worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat. De reglementen mogen niet in strijd
  zijn met de statuten.
  Het bestuur is ten allen tijde bevoegd om de reglementen te wijzigen of op te heffen.
 7. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan een kalenderjaar. Aan het eind van het boekjaar
  maakt de penningmeester een balans op van baten en lasten. Dit wordt aan het bestuur
  overhandigd binnen 6 maanden na sluiting van het boekjaar.
  De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en na goedkeuring gepubliceerd.
 8. De secretaris maakt aan het eind van elk boekjaar een jaarverslag welke na goedkeuring van
  het bestuur gepubliceerd wordt.
 9. De Stichting heeft geen leden. Assistentiehondgebruikers kunnen zich gratis als sympathisant
  inschrijven via een formulier op de website. Bij een leeftijd onder de 18 jaar kunnen de
  ouders of verzorgers dit formulier in plaats van de jongere invullen.
  De stichting krijgt via de sympathisant inzicht in de achterban en verstuurt met regelmaat een
  nieuwsbrief (per e-mail) naar de sympathisanten.
  De sympathisant heeft geen rechten of plichten naar de stichting.
  De stichting verzoekt de sympathisant om wijziging in diens informatie door te geven.
  Op verzoek van de sympathisant kan diens informatie verwijderd worden.
 10. De bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding voor hun werk.
 11. In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.