We willen dat assistentiehonden nergens meer de toegang geweigerd wordt! Iets dat ondanks de WGBH/CZ (Wet Gelijke Behandeling voor mensen met een handicap of chronische ziekte) nog dagelijks voorkomt. Onder Artikel 2 staat het volgende vermeld: “Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden”. Het is een uitdaging en streven om deze wetsregel door het hele land bekend te maken.

Wat houdt deze wetsregel nu eigenlijk in? Hieronder wordt het uitgelegd.

Assistentiehond Toelaten; de wet in het kort

In veel gebouwen worden honden niet toegelaten. Denk aan bedrijven, horeca, winkels, scholen en op het werk. Voor assistentiehonden geldt een uitzondering. Sinds 2016 moeten assistentiehonden altijd worden toegelaten. Oók in een levensmiddelenwinkel, horecagelegenheid of medische instellingen zoals ziekenhuizen, maar ook tandartsen of psychiatrische zorginstelling.

Dit is geregeld in in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Daarin staat: ‘Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.’ (art. 2 lid 1 Wgbh/cz) Er dienen doeltreffende maatregelen genomen te worden om een assistentiehondgebruiker toe te laten en een assistentiehond mag alleen geweigerd worden als dit een onevenredige belasting zou zijn / betekenen.
In het kort uitgelegd betekent dit dat, bijvoorbeeld, een allergie géén reden is om een assistentiehond niet toe te laten. Dat zou namelijk betekenen dat de persoon met de beperking allergie “boven” de persoon geplaatst wordt die door zijn of haar beperking afhankelijk is van een assistentiehond. In plaats van gelijke behandeling krijg je dan natuurlijk ongelijke behandeling.

Met enige regelmaat krijgen wij meldingen dat een hond niet welkom is in, bijvoorbeeld, een kerk of bij de winkelier met een geloofsovertuiging. Maar ook geloofsovertuiging is geen reden om een assistentiehond niet toe te laten in een publieke ruimte.
En in de horeca, hoe zit het met de hygiëneregels? De huidge hygiënecode biedt daarin duidelijkheid: Assistentiehondgebruikers moeten worden toegelaten tot alle horecagelegenheden, ook restaurants met een open keuken of buffetrestaurants.
Word je toch de toegang geweigerd, doe een melding bij het meldpunt van Stichting Gebruikers Assistentiehonden. Komen wij er niet uit dan kan er een procedure gestart worden. In de procedure moet de weigeraar aannemelijk maken dat hij/zij doeltreffende aanpassingen heeft verricht en dat gevraagde maatregel onevenredig is.

Heb je vragen? Neem gerust contact op. Dit kan via ons contactformulier, via mail naar stichting@gebruikersassistentiehonden.nl of bel 010 – 203 6028.


Op 14 juni 2016: de inwerkingtreding van het VN-verdrag voor personen met een handicap. In deze wetgeving is een amendement voor assistentiehonden opgenomen. Wat er in staat is hieronder te lezen.

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2
Vergaderjaar 2015-2016

33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15
Ontvangen 9 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.

2. Na onderdeel B wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In artikel 6c wordt “Artikel 2” vervangen door: Artikel 2, eerste lid,.

Toelichting

Dankzij assistentiehonden kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte participeren in de samenleving en sociale contacten onderhouden. Om dit in stand te houden, en om geen onderscheid te maken, zoals artikel 2, eerste lid, voorschrijft, moeten mensen dus vergezeld van hun assistentiehond kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De indieners willen met dit amendement expliciet maken dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen ook het toelaten van assistentiehonden moet worden verstaan. Door dit in de wet op te nemen sluiten de indieners aan bij de ambitie van de regering om vooruitgang te blijven boeken zodat de samenleving steeds meer inclusief en toegankelijker wordt, ook op het gebied van assistentiehonden. Het specifiek in de in de wet opnemen van het toelaten van assistentiehonden draagt eveneens bij aan de gewenste bewustwording van de mate waarin een persoon afhankelijk kan zijn van een assistentiehond en dat weigering van de toegang van een assistentiehond veelal inhoudt dat de betrokken persoon eveneens wordt geweigerd.

Het weigeren van een assistentiehond kan slechts wanneer dit een onevenredige belasting vormt (1) (artikel 2, eerste lid) of wanneer dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid (2) en de gezondheid (3) (artikel 3, eerste lid, onder a). Zo acht de indiener het denkbaar dat een hond wordt geweerd van een ziekenhuisafdeling, waar ernstig zieke patiënten, die vatbaar zijn voor ziektekiemen, worden behandeld.

Bergkamp
Keijzer


Op 1 juni 2015 hebben wij, samen met de BADF (Belgian Assistance Dog Federation), deelgenomen aan de hoorzitting voor het recht op toegang van assistentiehonden. Dit vond plaats bij het Benelux Parlement in Paleis der Natie in Brussel.

We hebben ons pleidooi gehouden, waarom het nodig is dat Stichting Gebruikers Assistentiehonden bestaat, de reden van oprichting, enkele voorbeelden van weigeringen uitgebreid omschreven, verschillende soorten weigeringen met verschillende soorten assistentiehonden.

Een stukje over het niet geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, de beloofde wetsvoorstellen en ook de taxiwet zijn aan bod gekomen.

Natuurlijk werden de nodige vragen gesteld, maar zeker ook de nodige opmerkingen gemaakt door de commissieleden alsook door de voorzitter. Dit alles in positieve zin voor de assistentiehonden en natuurlijk zijn gebruiker. Het is jammer dat er helaas geen commissieleden uit Nederland aanwezig waren. Graag hadden wij de reacties van onze landgenoten gehoord!

BP 01-06-2015