We willen dat assistentiehonden nergens meer de toegang geweigerd wordt! Een uitdaging die we onder andere aan willen gaan door er naar te streven een en ander vastgelegd te krijgen in wet- en regelgeving.

Of het nu gaat om gelijke behandeling van chronisch zieken of gehandicapten die, in ons geval, afhankelijk zijn van een assistentiehond, er moet nog veel geregeld worden. In de nieuwe Taxiwet komt “de assistentiehond” niet meer voor, omdat dit onderwerp volledig opgenomen is in het VN-verdrag voor mensen met een beperking.


Op 1 juni 2015 hebben wij, samen met de BADF (Belgian Assistance Dog Federation), deelgenomen aan de hoorzitting voor het recht op toegang van assistentiehonden. Dit vond plaats bij het Benelux Parlement in Paleis der Natie in Brussel.

We hebben ons pleidooi gehouden, waarom het nodig is dat Stichting Gebruikers Assistentiehonden bestaat, de reden van oprichting, enkele voorbeelden van weigeringen uitgebreid omschreven, verschillende soorten weigeringen met verschillende soorten assistentiehonden.

Een stukje over het niet geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, de beloofde wetsvoorstellen en ook de taxiwet zijn aan bod gekomen.

Natuurlijk werden de nodige vragen gesteld, maar zeker ook de nodige opmerkingen gemaakt door de commissieleden alsook door de voorzitter. Dit alles in positieve zin voor de assistentiehonden en natuurlijk zijn gebruiker. Het is jammer dat er helaas geen commissieleden uit Nederland aanwezig waren. Graag hadden wij de reacties van onze landgenoten gehoord!

BP 01-06-2015

 

Op 14 juni 2016 is het zo ver: de inwerkingtreding van het VN-verdrag voor personen met een handicap. In deze wetgeving is een amendement voor assistentiehonden opgenomen. Wat er in staat is hieronder te lezen.

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2
Vergaderjaar 2015-2016

33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15
Ontvangen 9 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.

2. Na onderdeel B wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In artikel 6c wordt “Artikel 2” vervangen door: Artikel 2, eerste lid,.

Toelichting

Dankzij assistentiehonden kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte participeren in de samenleving en sociale contacten onderhouden. Om dit in stand te houden, en om geen onderscheid te maken, zoals artikel 2, eerste lid, voorschrijft, moeten mensen dus vergezeld van hun assistentiehond kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De indieners willen met dit amendement expliciet maken dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen ook het toelaten van assistentiehonden moet worden verstaan. Door dit in de wet op te nemen sluiten de indieners aan bij de ambitie van de regering om vooruitgang te blijven boeken zodat de samenleving steeds meer inclusief en toegankelijker wordt, ook op het gebied van assistentiehonden. Het specifiek in de in de wet opnemen van het toelaten van assistentiehonden draagt eveneens bij aan de gewenste bewustwording van de mate waarin een persoon afhankelijk kan zijn van een assistentiehond en dat weigering van de toegang van een assistentiehond veelal inhoudt dat de betrokken persoon eveneens wordt geweigerd.

Het weigeren van een assistentiehond kan slechts wanneer dit een onevenredige belasting vormt (1) (artikel 2, eerste lid) of wanneer dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid (2) en de gezondheid (3) (artikel 3, eerste lid, onder a). Zo acht de indiener het denkbaar dat een hond wordt geweerd van een ziekenhuisafdeling, waar ernstig zieke patiënten, die vatbaar zijn voor ziektekiemen, worden behandeld.

Bergkamp
Keijzer

amendement assistentiehonden