BP1

BP2

BP3

Op 1 juni heeft Stichting Gebruikers Assistentiehonden deelgenomen aan de hoorzitting bij het Beneluxparlement in Brussel.

Op 30 november 2015 nam het Beneluxparlement, onder het voorzitterschap van Maya Detiège, een aanbeveling aan “met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden”. Het is de tweede aanbeveling van het Parlement over dit thema, na de aanbeveling van 15 december 2012.

Nu is het wachten op een reactie van de regeringen.

************************************
Benelux
Interparlementaire Assemblee

Voorstel van aanbeveling
met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden

De Assemblee,
gelet op

– de aanbeveling van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad van 15 december 2012 met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden;

– het antwoord van het Comité van Ministers van 7 december 2013;

– het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, gedaan te New York op 13 december 2006, dat alle discriminatie op grond van handicap verbiedt en de Staten die partij zijn verplicht te voorzien in redelijke aanpassingen zodat personen met een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met anderen kunnen genieten of uitoefenen; gelet op de ratificatie van dit Verdrag door België en Luxemburg en de verwachte ratificatie ervan door Nederland;
stelt vast dat

– de toegang van assistentiehonden tot publiek toegankelijke plaatsen nog steeds veelvuldig wordt geweigerd;

– de regelgeving in de landen van de Benelux het recht op toegang soms voorbehoudt aan assistentiehonden die afgericht werden of worden door een instructeur erkend door het betrokken land of de betrokken deelstaat en dat dit recht niet steeds wordt toegekend indien de instructeur werd erkend door een ander land of een andere deelstaat;

– er geen internationaal kenteken voor assistentiehonden bestaat;

– de specifieke regelgeving die sommige landen of deelstaten hebben ingevoerd, het recht op toegang voor assistentiehonden weliswaar erkent doch niet afdwingbaar maakt;
overwegende dat

– er behoudens enkele welomlijnde uitzonderingen (lokalen bestemd voor het verstrekken van specifieke zorgen in ziekenhuizen) geen objectieve en redelijke rechtvaardiging kan worden gegeven voor het weigeren van de toegang aan personen die vergezeld zijn van een assistentiehond; dat het weigeren van de toegang aan assistentiehonden beschouwd dient te worden als een vorm van indirecte discriminatie;

– de beperkingen op het recht van toegang van assistentiehonden beletten dat personen met een handicap op een evenwaardige manier kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven;

– het niet volstaat dat iedere betrokken overheid een eigen regeling uitwerkt indien die regeling het recht op toegang van assistentiehonden die in een ander land of een andere deelstaat werden geattesteerd, niet waarborgt;

– het recht op toegang van assistentiehonden in ruime mate de verhoogde mobiliteit en zelfredzaamheid van personen met een handicap beoogt; dat die doelstelling niet wordt bereikt indien het recht op toegang alleen geldt op het grondgebied van de overheid die de assistentiehond heeft geattesteerd;

– het ontbreken van een uniforme regelgeving het vrij verkeer van personen met een handicap binnen de Benelux en de Europese Unie bemoeilijkt;

verzoekt de regeringen

– een uniforme regelgeving in de Benelux uit te werken die waarborgt dat het recht op toegang van assistentiehonden en assistentiehonden in opleiding wordt erkend ongeacht het land of de deelstaat waarin zij werden geattesteerd of waarin de instructeur die hen africhtte of africht werd erkend;

– een uniform kenteken in te voeren, hetzij in de vorm van een pasje voor de betrokken persoon, hetzij in de vorm van een kenteken, leiband of tuig voor de assistentiehond, hetzij een combinatie hiervan;

– de specifieke regelgeving inzake het recht van toegang van assistentiehonden afdwingbaar te maken;

– de bestaande wetgeving meer kenbaar te maken, bijvoorbeeld door campagnes gericht tot het publiek en door informatieverstrekking aan politiediensten, openbare vervoersmaatschappijen, zorginstellingen, horeca en andere betrokken sectoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *